Vzdelávanie nepedagogických zamestnancov

Súbežne s programom pre materské školy -„Dano a Dana učia deti zdravej výžive“ prebieha v súčasnosti v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a metodičkami školského stravovania v rámci projektu Danone pre zdravie detí aj ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov školského stravovania. Vzdelávanie sme odštartovali v septembri roku 2009. Uskutočnili sme 5 prednášok o zdravej výžive pre vyše 1200 vedúcich školských jedální z celého Slovenska.