Projekt

DANONE Pre zdravie detí je nový dlhodobý neziskový vzdelávací projekt zameraný na zdravé stravovanie a zdravý životný štýl.

Zabezpečenie správnej výživy obyvateľstva patrí medzi základné požiadavky hospodársky a kultúrne vyspelej spoločnosti. Výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, správna výživa je základným predpokladom zdravého vývinu človeka a hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení.

Pri usmerňovaní správnej výživy detí a mládeže je dôležité dbať na to, aby si deti už v detstve vytvorili správne stravovacie zvyklosti, podľa ktorých sa budú riadiť celý život. Tieto sa vytvárajú a udržujú lepšie u najmenších detí. Najkritickejším obdobím z tohto pohľadu je predškolský vek. Pokiaľ si deti už v tomto období osvoja pozitívny postoj ku svojmu zdraviu, bude mať projekt dlhodobý a hlboko preventívny dopad.

Do vzdelávacieho projektu sú zapojení aj rodičia, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci materských škôl.