Výživa detí na Slovensku

Existencia a kvalita života je podmienená kvalitou výživy od narodenia po smrť. Kvantita a kvalita prijímanej stravy má priamy vzťah k telesnému rastu a duševnému vývoju dieťaťa, zdravotnému stavu a odolnosti organizmu, jeho výkonnosti, reprodukcii pracovnej sily, predlžovaniu života a pocitu pohody. Výživa je teda jeden z faktorov vonkajšieho prostredia, ktorý významnou mierou určuje potenciál ďalšieho fyzického a psychického rozvoja človeka a môže ovplyvňovať kvalitu celého života.

V minulom storočí nastali vo vyspelej časti sveta výrazné zmeny v životnom prostredí.

Organizmus človeka sa im však nedokázal adekvátne prispôsobiť primeranou životosprávou a výživou. Výsledkom je dramatický vzostup tzv. civilizačných ochorení. Sú to ochorenia, ktoré majú úzky vzťah k výžive. Predpokladá sa, že nesprávna výživa je príčinou 30 – 70 % ochorení. Nesprávnou výživou môžeme teda veľa pokaziť, ale treba povedať, že racionálnou, energeticky a biologicky vyváženou stravou aj mnohé napraviť. Nedostatky vo výživovom režime, čiže nepravidelné stravovanie a nerovnomernosť v príjme živín je príčinou stúpajúceho výskytu obezity u detí. Stúpa však aj výskyt málokrvnosti, kazivosti zubov, infekčných ochorení, zhoršila sa sústredenosť, pohotovosť a schopnosť učiť sa a vnímať učivo počas vyučovacieho procesu. Z uvedených faktov vyplýva, aké významné je optimálne stravovanie detí. Práve v tomto veku má zvyšovanie vedomostí o výžive mimoriadny význam.